Så kvalitetssäkras en sjuksköterska inom ett bemanningsföretag

Med kvalitetssäkring menas det arbete som genomförs för att säkerställa att utfört arbete uppnår en förutbestämd kvalitetsnivå. För ett bemanningsföretag behöver kvalitetssäkring både ske inför att en sjuksköterska anlitas samt regelbundet för att följa upp verksamhetens arbete.

När bemanningsföretag anställer sjuksköterska

Inför en anställning behöver alltid en kontroll ske för att säkerställa att den som söker jobbet har rätt kompetens och erfarenhet. I likhet inför anställning av andra företag sker både personliga intervjuer och kontroller.

  • Personlig intervju Under den personliga intervjun från sjuksköterskan berätta om sin utbildning, kompetens, arbetslivserfarenhet och förväntningar på att jobbet.
  • Socialstyrelsen och IVO Alla bemanningsföretag kontrollerar aktuell sjuksköterska mot Socialstyrelsen och IVO. Detta för att upptäcka om personen blivit anmäld för felaktigt agerande från tidigare arbetsplatser. Detta är även något som kontrolleras löpande så att beteendet snabbt ska upptäckas.
  • Referenser I ansökan ska flera referenser anges. Vanligtvis är det tidigare arbetsgivare hos vårdföretag. En nyexaminerad sjuksköterska hos bemanningsföretag har däremot ingen erfarenhet av arbetslivet inom vårdbranschen och får därmed ge referenser från andra yrken, studietid eller liknande.
  • Kopia på legitimation Det även vanligt att bemanningsföretag tar en kopia på sjuksköterskelegitimationen samt ID-handlingen. Med ID-handling menas exempelvis pass, körkort eller ID-kort. På detta sätt säkerställer de sig om att personen verkligen är den person som skickat in ansökan och att korrekt utbildning finns.

Löpande när uppdragen utförs

Bemanningsföretag har även ett löpande arbete med att kontrollera kvalitén och förbättra verksamheten. Detta för att kunna upprätthålla hög kvalité på de tjänster som erbjuds. Bland annat får de vårdföretag som köpt tjänster regelbundet utvärdera den hjälp de fått. En del bemanningsföretag har exempelvis som rutin att alltid kontakta kunden en vecka in på utfört uppdrag. Detta för att tidigt upptäcka om något behöver ändras i det upplägg som är aktuellt.

Kontroll av medicinskt råd

Det är dessutom vanligt att bemanningsföretag har ett ”medicinskt råd”. Dess uppgift är att löpande kontrollera kvalitén på de uppdrag som genomförs. De ska vara helt objektiva i sin bedömning för att felaktigheter ska kunna rapporteras in och förbättringar genomföras.

Olika processer

Självklart kan de olika företagen arbeta på olika sätt att upprätthålla kvalitén och kontrollera att kvalitén upprätthålls. Det enklaste är att kontakta det företag som anlitas och be dem beskriva vilka processer och rutiner som följs.